Status športnika in umetnika

Zakon o osnovni šoli v 51. členu določa, da učenec lahko pridobi status perspektivnega ali vrhunskega športnika in status perspektivnega ali vrhunskega umetnika.

Status učenca perspektivnega športnika lahko pridobi učenec (star najmanj 12 let), ki je registriran pri nacionalni panožni športni zvezi in tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez.

Status vrhunskega športnika lahko pridobi učenec (star vsaj 14 let), ki dosega vrhunske rezultate na mednarodnih tekmovanjih in je vpisan v evidenco registriranih in kategoriziranih športnikov kot vrhunski športnik.

Status perspektivnega umetnika lahko pridobi učenec, ki se udeležuje državnih tekmovanj s področja umetnosti.

Status vrhunskega umetnika lahko pridobi učenec, ki dosega najvišja mesta oz. državne nagrade s področja umetnosti.

Starši do 31. septembra 2020 izpolnite in podpišite vlogo, ki jo učenec nato odda Sabini Lidjan, šolski svetovalni delavki. O dodelitvi, mirovanju in prenehanju statusa odloči ravnatelj osnovne šole.

Nova merila za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa v programe srednjih šol

Dragi devetošolci!
Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport je dne 12. 5. 2020 poslalo okrožnico o novem sklepu o merilih za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa v srednje šole.
V primeru, da bo prišlo do preveč prijav na izbran izobraževalni program, bodo šole omejile vpis.
Letos zaradi epidemije Covid-19 nacionalnih preizkusov znanja ne bo.
Ministrstvo se je odločilo, da se bo v primeru omejitve vpisa, ko bo več posameznikov na spodnji meji imelo enako število točk iz ocen vseh obveznih predmetov zadnje triade OŠ,  upošteval seštevek točk iz glavnih predmetov: slovenščine, matematike in prvega tujega jezika v 7., 8. in 9. razredu OŠ (namesto točk, ki bi jih pridobili na nacionalnem preverjanju znanja).
Za vsa dodatna vprašanja sem vam na voljo na el. naslovu: sabina.lidjan@guest.arnes.si.
Lepo pozdravljeni.
Sabina Lidjan
šolska svetovalna služba

Delavnica Učenje učenja

Dragi devetošolci!

Mladinski center Idrija v torek, 12. 5. 2020, ob 17. uri organizira delavnico Učenje učenja. Delavnica je namenjena učnecem 9. razreda in gimnazijcem in je brezplačna.

“Vsem nam se zdi učenje dolgočasno in nadležno delo, zato z njim odlašamo, dokler nam ne “teče voda v grlo”, in smo potem zaradi tega lahko pod hudim časovnim pritiskom. Pogledali si bomo, kaj je v ozadju tega vedenjskega vzorca in kako se mu izognemo.  Zanimale nas bodo tudi vaše že preizkušene tehnike učenja, skupaj pa bomo spoznali še kakšno novo. Upamo, da vas bo delavnica motivirala za nadaljnje samostojno delo.”

Obvezne so prijave do nedelje, 10. 5. 2020.

Več o tem si lahko preberete tukaj.

Lepo pozdravljeni.

Štipendije

Štipendija je dopolnilni prihodek, ki je namenjen pomoči pri kritju stroškov izobraževanja. Področje štipendiranja ureja Zakon o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13, 99/13 – ZUPJS-C, 8/16, 61/17 – ZUPŠ in 31/18).

V Sloveniji poznamo naslednje možnosti štipendiranja:

 • državna štipendija,
 • kadrovska štipendija,
 • štipendija za deficitarne poklice,
 • Zoisova štipendija.

 

DRŽAVNA ŠTIPENDIJA

Upravičenci:

 • dijaki, študentje in udeleženci izobraževanja odraslih, ki so državljani Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji (RS), tujci s stalnim dovoljenjem za bivanje v RS in državljanom EU, ki imajo stalno prebivališče v RS;
 • pred dopolnjenim 22. letom starosti prvič vpisani v program nižjega poklicnega ali drugega strokovnega ter splošnega izobraževanja, oziroma pred dopolnjenim 27. letom starosti prvič vpisani v program višješolskega ali visokošolskega izobraževanja 1. ali 2. bolonjske stopnje;
 • niso v delovnem razmerju, ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti, niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb, niso poslovodna oseba gospodarske družbe ali direktor zasebnega zavoda,
 • povprečni mesečni dohodek na osebo v  družini v preteklem letu pred vložitvijo vloge ne presega 668,35 evrov.

Dijaki prvo vlogo za uveljavljanje državne štipendije vložijo v mesecu avgustu. 

VLOGA

Višina državne štipendije je odvisna od povprečnega mesečnega dohodka na osebo v družini in znaša za dijake od 35,84 EUR do 97,28 EUR.

Več o državni štipendiji si lahko preberete na povezavi.

 

KADROVSKA ŠTIPENDIJA

S kadrovskimi štipendijami se dijakom in študentom pomaga priti do ustreznega poklica oziroma izobrazbe ter do njihove prve zaposlitve. Delodajalec jo dodeli za izobraževalni program na podlagi svojih potreb.

Dijaki in študenti se lahko s kadrovskimi štipendijami, ki jih podeljujejo delodajalci, med drugim seznanijo:

 • na spletni strani Sklada (Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije) preko Izmenjevalnice;
 • na spletnih straneh regionalnih razvojnih agencij – delodajalci iz Goriške regije se prijavljajo na Posoški razvojni center;
 • preko spletnih strani delodajalcev ali v njihovih internih obvestilih, kot tudi preko javnih občil.

 

ŠTIPENDIJA ZA DEFICITARNE POKLICE

Namen štipendij za deficitarne poklice je spodbujanje mladih za izobraževanje za tiste poklice, za katere je na trgu zaznati razkorak med trenutnim in prihodnjim številom razpoložljivih kadrov in predvideno ponudbo delovnih mest. Deficitarna področja in izobraževalne programe določa aktualna Politika štipendiranja.

Štipendija za deficitarne poklice znaša 102,4 evrov mesečno in se lahko dodeli istočasno z nekaterimi štipendijami (državno in Zoisovo), razen s kadrovsko štipendijo. Prejemanje štipendije za deficitarne poklice ne vpliva na višino otroškega dodatka in na višino plačila dohodnine.

Rok prijave: od 15. 6. 2020 do vključno 25. 9. 2020. Vloge, oddane pred začetkom roka/po zaključku roka za prijavo, bodo zavržene.

Letošnji nabor deficitarnih poklicev:

 • kamnosek,
 • mehatronik operater,
 • izdelovalec/izdelovalka kovinskih konstrukcij,
 • inštalater/inštalaterka strojnih inštalacij,
 • oblikovalec kovin orodjar/orodjarka,
 • elektrikar/elektrikarka,
 • avtokaroserist/avtokaroseristka,
 • pek/pekarka,
 • slaščičar/slaščičarka,
 • mesar/mesarka,
 • tapetnik/tapetničarka,
 • mizar/mizarka,
 • zidar/zidarka,
 • tesar/tesarka,
 • klepar-krovec/kleparka-krovka,
 • izvajalec/izvajalka suhomontažne gradnje,
 • slikopleskar-črkoslikar/slikopleskarka-črkoslikarka,
 • pečar-polagalec keramičnih oblog/pečarka-polagalka keramičnih oblog,
 • gozdar/gozdarka,
 • dimnikar/dimnikarka,
 • steklar/steklarka,
 • tehnik/tehnica steklarstva.

Več informacij o razpisu za deficitarne štipendije v šolskem letu 2020/21 najdete tukaj. 

 

ZOISOVA ŠTIPENDIJA

Zoisove štipendije so spodbuda za doseganje izjemnih dosežkov in s tem ustvarjanje dodane vrednosti na področju znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti in umetnosti. Posebni pogoj za pridobitev je izkazan vsaj en izjemen dosežek in hkrati ustrezen šolski ali študijski uspeh. Podeljuje jih Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad, ki sprejema vloge v skladu z javnim pozivom. Zoisova štipendija ni združljiva z državno štipendijo.

Za dijake Zoisova štipendija znaša 122,88 EUR. Poleg se lahko dodeli tudi dodatek za bivanje (81,92 evrov na mesec) ter dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami (51,20 evrov na mesec).

Posebni pogoji za pridobitev:

 • izkazan vsaj en izjemni dosežek in
 • povprečna ocena najmanj 4,70 v zaključnem razredu osnovne šole

Več o pogojih si lahko preberete v lanskem razpisu.

Postopek dodelitve Zoisove štipendije se izvaja po korakih:

 • preverjanje pravočasnosti in popolnosti vloge,
 • preverjanje izpolnjevanja splošnih in posebnih pogojev,
 • ugotavljanje višine štipendije (osnovne in dodatkov)
 • razvrščanje kandidatov,
 • izbira štipendistov glede na razpoložljiva sredstva,
 • izdaja ustreznih odločb vsem vlagateljem.

Zoisova štipendija se dodeli za posamezni izobraževalni program od dodelitve do izteka tega izobraževalnega programa. Štipendije se ne morejo prvič dodeliti za letnik, v katerega je vlagatelj ponovno vpisan, ali v času podaljšanega študentskega statusa ali dodatnega študijskega leta po preteku izobraževalnega programa.

Vpis v srednje šole – aktualne informacije

Dragi devetošolci!

Obveščamo vas, da se je rok za vpis v srednje šole in dijaške domove podaljšal do 11. 5. 2020.

Vse prijavnice smo na izbrane srednje šole že razposlali.

Pomembno je, da ne pozabite na vpis v dijaške domove. Prijavnico najdete tukaj. Tisti, ki prijavnice še niste poslali, jo natisnete in  izpolnjeno priporočeno pošljete v dijaški dom ali skenirano pošljete po elektronski pošti. Pomembno je, da je prijavnica podpisana!

Nacionalni preizkus znanja se letos ne bo izvedel.  V primeru omejitve vpisa, se bodo upoštevale zaključne ocene posameznih predmetov.

Srednje šole, kjer je za vpis potrebno opraviti sprejemni izpit, bodo sprejemne izpite izvajale v tednu od 1. 6. do 6. 6. 2020. O rezultatih boste obveščeni do 10. 6. 202o.

Rok za prenos prijav bo 16. 6. 2020 do 14. ure.

O morebitni omejitvi vpisa boste obveščeni do 26. 6. 2020.

Srednje šole in dijaški domovi bodo vpis izvedli v tednu 30. 6. do 6. 7. 2020. 

Za vsa dodatna vprašanja smo na voljo na: sabina.lidjan@guest.arnes.si

 

Lepo pozdravljeni!

Šolska svetovalna služba

Kako pišemo učitelju

Pozdravljeni učenci in starši!

Za nami so že trije tedni malo drugačnega pouka. Učitelji vam dajejo navodila za delo od doma. Pogosto vas tudi prosijo, da jim pošljete kakšno nalogo po elektronski pošti. Verjamemo, da nekateri takega načina komunikacije še niste vešči, zato vam v pomoč pošiljamo spodnja navodila, ki jih je pripravil učitelj Nejc Grošelj, da vam bo pisanje elektronske pošte lažje steklo.

https://www.youtube.com/watch?v=MxYvZn3ZHVQ

Kako pišemo učitelju

 

Lep in uspešen teden vam želimo!

Šolska svetovalna služba

Podpora otrokom z motnjo pozornosti in hiperaktivnosti

Korona virus in ukrepi za zajezitev epidemije močno vplivajo na različna področja našega življenja – od dela, šole do naše dnevne rutine. Tako kot te močne spremembe občutimo odrasli, jih občutijo tudi otroci – še posebej otroci z različnimi težavami.

Za starše otrok z motnjo pozornosti in/ali hiperaktivnosti je v tem času verjetno velik izziv, kako organizirati dan, da bo otrok zmogel slediti tempu dela v šoli brez prevelikega stresa.

Spodaj predstavljamo nekaj napotkov, ki vam bodo v pomoč.

 

 1. Oblikovanje dnevnega urnika in razdelitev dneva na bloke

Otroci z motnjo pozornosti in hiperaktivnosti dobro funkcionirajo, če imajo vzpostavljeno rutino, ker vedo, kaj lahko pričakujejo, kdaj se posvečajo kakšni aktivnosti, lahko se orientirajo, kaj je že bilo narejeno in kaj sledi. Na ta način se dogovorite, v katerem delu dneva je na vrsti katera aktivnost. Urnik prilagodite starosti otroka: čas bujenja, jutranja rutina, čas namenjen pouku, priprava kosila, urejanje dnevnih prostorov, čas za uporabo IKT, gledanje televizije, prosti čas (otrok sam izbere, kaj bo počel), čas ko IKT ni dovoljena, izvrševanje drugih dnevnih obveznosti (npr. skrb za domačo žival), čas za spanje.

Urnik sestavite skupaj z otrokom in ga obesite na vidno mesto. Otroka vsak dan opominjajte na urnik in se ga držite vsi člani gospodinjstva.

 

 1. Sodelovanje z otrokom

Otrok naj aktivno sodeluje pri oblikovanju dnevnega plana, pove naj, kako bi sam radi razdelil dnevna opravila. Če bodo sodelovali pri oblikovanju pravil, jih bodo prej vzeli za svoja in se jih bodo lažje držali.

Za oblikovanje urnika si vzemite dovolj časa, ker bo to temelj za delo v prihodnosti. Pomembno je tudi, da otroku razložite, zakaj je neko pravilo potrebno, tako bo lažje razumel in sledil navodilom.

 

 1. Fleksibilnost

Rutino je vsaj na začetku zelo težko vzdrževati, tako za otroke kot tudi za odrasle. Pomembno je, da ste v teh okvirih fleksibilni.

 • Spoznali boste, kako je otroku najlažje delati za šolo: tako da sedi, da stoji, ali da nekaj časa stoji, nato sedi. Če imate možnost, prilagodite prostor tako, da bo lahko spreminjal svoj položaj, da lahko sedi, stoji, se sprehaja…
 • Mogoče mu ustreza, da med delom uporablja kakšno igračo za umirjanje, npr. žogica, ki jo lahko stiska
 • Ali mu ustreza, da dela v tišini, ali mu ustreza, če v ozadju igra glasba?
 • Kaj moti njegovo pozornost in kako čim bolj zmanjšati moteče dejavnike iz okolja.

Pogovorite se z otrokom, kaj deluje, kaj mu pomaga pri delu, koliko časa lahko vzdržuje pozornost, saj on sam sebe najbolje pozna. Glede na to načrtujte odmore in čas, ko je neka aktivnost na urniku.

 

 1. Vaje in terapija

Tudi doma poskušajte nadaljevati s kognitivnimi vajami in aktivnostmi za pomoč otrokom z motnjo pozornosti in hiperaktivnosti, ki jih npr. izvaja v šoli. Povežite se s šolo oz. z izvajalci dodatne strokovne pomoči, če jo ima. Povežite se z zunanjimi strokovnjaki, ki jih otrok že obiskuje. Pomagali vam bodo z nasveti in praktičnimi vajami, ki mu bodo pomagale.

 

 1. Dodatne obveznosti

Otrokom lahko zaradi posebnih okoliščin, v katerih smo trenutno, naložite še dodatne obveznosti, ki jih zmore. Napišite listo dodatnih obveznosti in si jih razdelite med člani gospodinjstva. Vsak naj izbere, katero izmed predlaganih obveznosti, bo izpolnjeval. Npr. pisanje družinskega jedilnika za vsak dan v tednu, kuhanje obrokov oz. pomoč pri kuhanju, spremljanje, ali se vsi člani družine držijo higienskih navodil, čiščenje stanovanja, … Otrokom razložite, zakaj so te obveznosti potrebne in kaj sledi, če jih ne bomo izpolnjevali. Na tak način jih bodo lažje osmislili in se jih držali.

 

 1. Refleksija

Vsakih 5 dni se zberite v družinskem krogu in poglejte, kako vam je šlo. Katera pravila funkcionirajo in katera ne. Otroci naj enakopravno sodeluje v refleksiji. Njihova opažanja, občutki, kritike so enako pomembni kot vaši. Jemljite jih resno in upoštevajte pri oblikovanju morebitnih novih / drugačnih pravil.

 

 1. Nagrade

Otroci z motnjo pozornosti in hiperaktivnosti običajno ne reagirajo enako na nagrade kot ostali otroci. Kljub temu je motivacija za vzdrževanje dnevnega urnika in discipline zelo pomembna. Vsak otrok je poseben na svoj način, zato je pomembno, da skupaj z njim ugotovite, kaj ga motivira. Motivacija lahko zelo niha, kar ga en dan motivira, ga lahko naslednji dan ne zanima več. Dobro je, da motivacijo iščete skupaj z otrokom.

 

 1. Fleksibilnost, ustvarjalnost

V tej situaciji je dobro to, da je več časa za igro in izražanje ustvarjalnosti. Pustite otroku, da se izraža na različne načine, ob običajni dnevni rutini, ko smo vpeti v delo, šolo, izven šolske aktivnosti, za te stvari običajno zmanjka časa. Opazujte ga in presenečeni boste, kaj vse zmore in kaj ga zanima.

 

 1. Soočanje s hiperaktivnostjo in pomanjkanjem pozornosti

Za otroke s hiperaktivnostjo je trenutna situacija, ko smo zaprti med 4 stene, še večji izziv. S tem se lahko soočite tako, da vsako aktivnost, ki jo počnete doma, »začinite« s telesno aktivnostjo, npr. jutranje umivanje zob s počepi. Kljub temu pa naj spomnimo, da hiperaktivnost ni samo višek energije, ampak gre za potrebo po stalnem gibanju. Otroku ne preprečujte gibanja, lahko ga prijazno opomnite na to potrebo in ga preusmerite v koristne aktivnosti. Na ta način bomo preprečili destruktivno vedenje. Če rad preživlja čas na internetu, mu lahko pokažete kakšen filmček z vajami za gibanje ali pa ga med gledanjem televizije spodbujate, da telovadi.

Po drugi strani pa gre z roko v roki pogosto tudi pomanjkanje pozornosti, zamišljenost. Z otrokom ugotovite, kakšen je njegov obseg pozornosti in aktivnosti prilagodite temu. Pomembno je, da aktivnosti zaključi, če tudi to naredi v več etapah.

 

 1. Starši, igrajte se!

Otroci z motnjo pozornosti in hiperaktivnosti nas pogosto silijo, da razmišljamo izven okvira, saj običajne metode pogosto ne delujejo. Situacijo izkoristite za to, da se z otrokom povežete in ga poskušate razumeti. Dovolite si, da pride na plan vaša ustvarjalnost. Vzgoja je zelo zahtevna, polna vzponov in padcev. Dajmo si duška, igrajmo se, delajmo na odnosu z otrokom in na starševskih kompetencah.

Za konec pa naj poudarimo še to, da je pomembno,  da smo pozorni na morebitne strahove, ki jih otroci izražajo na različne načine. V teh primerih, se poskusite z otrokom pogovoriti, lahko se obrnete na strokovno službo v šoli, v zdravstvenem domu, na TOM telefon. Iščite pomoč in reagirajte takoj. Predvsem pa poskrbite zase, za svoje dobro počutje, saj boste le tako lahko v pomoč svojemu otroku.

 

Povzeto po: http://budenje.hr/podrska-djeci-s-adhd-om-i-obitelji-za-vrijeme-covid-19-izvanredne-situacije/?fbclid=IwAR3ud8dUmrjfg6K3kfIi7W6xy0XI2lX4nMsQOvXQjSdrceZ-PTt8zMZMUFE

 

 

Prilagoditev pisave za učence z disleksijo

Učenci z disleksijo si lahko pomagate tako, da si na povezavi https://www.dafont.com/lexia-readable.font?text=S+potekom+postopka+usmerjanja+bomo+nadaljevali+po+preklicu+ukrepov+sprejetih+iz naložite pisavo “Lexie readable” . V  programu MS Word si nato besedila, ki vam jih pošiljajo učitelji, lahko spremenite v to pisavo, ki je prilagojena za branje osebam z disleksijo.

Lep dan.